ทั้งหมด 5 จังหวัด
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดสงขลา
จังหวัดสตูล
จังหวัดตรัง
จังหวัดพัทลุง
DSS
 
  จังหวัด
   นครศรีธรรมราช สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง
 ระบบสาธรณูปโภค
   ถนน
   ไฟฟ้า
   น้ำ
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว
ร้านขายของที่ระลึก
  มาตรฐานชุมชน
  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
  ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม
  การจัดการ
  องค์กรชุมชน
  การเรียนรู้
  ภาพรวม
  ศักยภาพชุมชน
  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
  ชุมชนดำเนินงานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
  ชุมชนมีความเข้มแข็งในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
  ชุมชนมีศักยภาพในการบริหารและจัดการแหล่งท่องเที่ยว
  ชุมชนมีปัจจัยพื้นฐานในการต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างสมดุุล
  ภาพรวม 
  รูปแบบการท่องเที่ยว   ทรัพยากรการท่องเที่ยว   กิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ
เชิงนิเวศ
เชิงอนุรักษ์การศึกษาเรียนรู้
เชิงอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เชิงเกษตรพอเพียง
เชิงเกษตร
เชิงวัฒนธรรม
เชิงประวัติศาสตร์
เชิงประวัติศาสตรและโบราณคดี
ภูเขา
น้ำตก
โบราณสถาน
ชายหาด
ทะเล
วัด
โบราณวัตถุ
สัตว์น้ำ
แม่น้ำ
สวนนธรรมชาติ
ปะการัง
ทะเลสาบ
สวนเกษตร
บ่อน้ำ
แหล่งหอย
ที่ราบลุ่ม
ประเพณี
ป่าไม้
การทอผ้า
เกาะ
ไร่นาสวนผสม
หมอก
หินงอก
ชายฝั่งทะเล
เรือประมงพื้นบ้าน
ที่ราบสูง
ภูผาหมอก
ตาลโตนด
หาดทราย
แก่ง
ป่าสาคู
ทำนา
ถ้ำ
เทือกเขา
พืชพันธุ์
ทำประมง
ชมโลมาสีชมพู
บ่อน้ำร้อน
ท่าเรือ
ดูนก
เกษตรกรรม
ล่องแก่ง
เขาเจ็ดยอด
สวนผึ้ง
สวนธรรมชาติ
สวนสมุนไพร
ฟาร์มตัวอย่าง
ป่าดิบชื้น
พืชพรรณธรรมชาติ
สวนผลไม้
สวนป่า
น้ำผึ้ง
สวนสมรม
ลำธาร
กระจุด
สัตว์ป่า
แหล่งน้ำ
อ่างเก็บน้ำ
เขื่อน
พันธุ์ไม้หายาก
อุโมงค์เหมืองแร่
ทุ่งนา
เงาะป่าซาไก
เหมืองแร่
ป่าพรุ
บ่อปลา
บ่อน้ำร้อน
หัตถกรรม
ศูนย์ศิลปาชีพ
ประเพณี
ปลาในกระชัง
การทำบุญ
ป่าชายเลน
แหล่งซอสซิล
พิพิทภัณฑ์ไม้หายาก
เดินป่า
ตกปลา
ชมโบราณสถาน
ชมวิถีชีวิตชาวประมง
ล่องเรือ
เล่นน้ำตก
ชมสวน
ชมนกน้ำ
ลอดถ้ำ
ปลูกป่า
ชมวัด
ชมภูมิปัญาชาวบ้าน
ชมประเพณี
ประชุมสัมนาบนเรือ
ชมสวนสมรม
ชมบ่อน้ำจืดกลางทะเล
ชมทะเลหมอก
ชมวิถีชีวิตชุมชน
ดำน้ำ
ล่องแก่ง
ชมการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ชมถ้ำ
พายเรือ
ชมโลมา
ศึกษาสมุนไพร
ชมการเลี้ยงผึ้ง
ชมทัศนียภาพ
ตั้งแคมป์
ศึกษาธรรมชาติ
ห้องโฮมสเตย์
ชมอุทยาน
ชมอ่างเก็บน้ำ
ชมพันธุ์ไม้หายาก
ชมป่า
ชมหัตถกรรม
ชมวัฒนธรรม
ชมโบราณสถาน
งานประเพณี
ชมปะการัง
ชมทอผ้า
จัดค่าย
ชมมโนราห์
ชมวัตถุโบราณ
ชมผลไม้
ชมไร่นาสวนผสม
ไหว้พระ
เที่ยวเขื่อน
อาบน้ำแร่

แหล่งท่องเที่ยวชุมชน 5 จังหวัดภาคใต้ : สงขลา พัทลุง ตรัง สตูล นครศรีธรรมราช

รศ.ดร.ประมาณ เทพสงเคราะห์ (มหาวิทยาลัยทักษิณ) หัวหน้าโครงการวิจัย
ภายใต้การสนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)