ทั้งหมด 5 จังหวัด
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดสงขลา
จังหวัดสตูล
จังหวัดตรัง
จังหวัดพัทลุง
DSS
 
Google Maps JavaScript API Example: Custom Icon

แหล่งท่องเที่ยวชุมชน 5 จังหวัดภาคใต้ : สงขลา พัทลุง ตรัง สตูล นครศรีธรรมราช

รศ.ดร.ประมาณ เทพสงเคราะห์ (มหาวิทยาลัยทักษิณ) หัวหน้าโครงการวิจัย
ภายใต้การสนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)